skip to Main Content
مترجم: بهرام معلمی
نویسندگان : استیون کرول ، ویلیام رنکین
گرافیست : بیل میبلینسری کتب قدم اول که توسط انتشارات شیرازه منتشر شده اند،کتاب هایی هستند مصور ، آسان و جذاب و خواندنی که برای آشنایی و قدم اولیه به سوی بزرگان علم و فلسفه نوشته شده اند و از این حیث برای مخاطب خاص و عام جذاب و مفید است.
…………………..
محیط زیست یعنی محیطی که ما در آن زیست می کنیم ، و معمولا این را به طور کلی به سیاره زیبایمان زمین می گوییم.
زمین ۴٫۶ میلیارد سال پیش ، قبل از متراکم شدن گازهای داغ و غبار کیهانی بوجود آمد ! و اگر مشکل خاصی پیش نیاید ، تا ۱۰ میلیارد سال دیگر بحیات خویش ادامه خواهد داد…
اگر تاریخ زمین را در ۳۰ روز فشرده کنیم ، طول حیات انسان بر روی زمین ، یک دهم آن (یعنی ۳ روز) هم نیست !
با این حال ما انسان ها ، تا می توانسته ایم به محیط زیست خود آسیب رسانده ایم !
ما می توانیم اکولوژی خود را با آلودگی های زیست محیطی به ورطه ی نابودی کشانیم ، و منابعش را پایان رسانده و زمین را به ویرانه ای بدل کنیم ،
چگونه می توانیم جلوی پایانی تلخ را برای سیاره ای که در آن زندگی میکنیم و حیاتمان به آن وابسته است بگیریم؟
قدم اول کتابی است برای فهم بهتر سیاره مان و چگونگی پیدایش آن ، و بررسی راهکارهای جلوگیری از آلودگی روز افزونش.
حق تکثیر: ت‍ه‍ران‌: ن‍ش‍ر و پ‍ژوه‍ش‌ ش‍ی‍رازه‌‏‫، ۱۳۸۳.‬

Back To Top
جستجو