skip to Main Content
زمین، زمان، انسان

زمین، زمان، انسان

این کتاب در 18 گفتار تنظیم شده و هدف اصلی از نگارش آن، ارایه راهکار عملی، ساده، ارزان و همگانی برای پایان دادن به بخشی از رنج‌های امروز بشر است.
Back To Top
جستجو