آرشیو روزانه

۱۳۹۵/۰۹/۲۰

خودکفایی در تولید گندم در سایه مدیریت صحیح

در سال 1383 در آخرین سال مدیریت مهندس محمود حجتی و تیم او بر وزارت جهاد کشاورزی جشن خودکفایی گندم برگذار شد. از ابعاد مختلفی این خبر شعف و شادمانی را برای مردم و مدیریت کشاورزی کشور ایجا کرد. نگارنده اما این توفیق را مرهون چند عامل می دانسته و می داند که برخی از آنها عوامل اثباتی و برخی دیگر عوامل منفی است. مهمترین…