بایگانی دسته بندی

منابع علمی

مجله بیوتکنولوژی کشاورزی، جلد ۲۶، سال ۹، شماره ۳، پاییز ۱۳۹۶

 ارزيابي تنوع ژنتيكي ژنوتيپ هاي گل رز (Rosa hybrid) با استفاده از نشانگر هاي CDDP و RAPD يزدان اقبال نژاد، عباس سعيدي*، ابراهيم بيرامي زاده   ص 1  چکيده   مشاهده متن     شناسائي QTL هاي موثر در وزن هزار دانه جو با استفاده از نشانگرهاي مولكولي زهرا پريخاني*، بهزاد صادق زاده،…