بایگانی دسته بندی

بانک مقالات

مهندسی ژنتیک و امنیت غذایی

مطهره محسن‌پور، سمیرا کهک و بهزاد قره‌یاضی/ فصلنامه پژوهش‌های راهبردی در علوم کشاورزی و منابع طبیعی، شماره 2، 1397