آرشیو روزانه

۱۳۹۱/۰۳/۱۱

ضرورت فراگیری فرهنگ استفاده از فناوری‌های نو همگام با ورود این فناوری‌ها به کشور

تهیه و تنظیم: نغمه عبیری- دکتر یوسف ثبوتی فیزیکدان و عضو پیوسته فرهنگستان علوم، بنیانگذار دانشگاه تحصیلات تکمیلی زنجان یکی از سخنرانان میزگرد نقش انجمن‌های علمی در تبیین، تدوین و تحقق الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت در نخستین کنفرانس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت بود.

الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت یک فرصت برای انجمن‌های علمی

تهیه و تنظیم: نغمه عبیری- در میزگردی که در حاشیه نخستین کنفرانس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت تشکیل شده بود دکتر هادی اکبر‌زاده رئیس انجمن فیزیک ایران و عضو شورای عالی مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، این الگو را فرصتی برای انجمن‌های علمی کشور دانسته و ...

جایگاه فناوری‌های نو درالگوی اسلامی ایرانی پیشرفت

تهیه و تنظیم: نغمه عبیری- نخستین کنفرانس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت (نقشه راه طراحی و تدوین الگو) صبح دیروز در محل کتابخانه ملی با پخش سخنان مقام معظم رهبری در مورد الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت آغاز بکار کرد.