آرشیو روزانه

۱۳۹۳/۰۷/۲۰

انتشار کاتالوگ میکروارگانیسمهای مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران در پایگاه جهانی GCM

به گزارش مرکز اطلاعات بیوتکنولوژی ایران و به نقل از مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران، با تلاش و همت محققان و جهادگران مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران، کاتالوگ میکروارگانیسم های این مرکز در پایگاه جهانی GCM منتشر گردید. دکتر سید ابوالحسن شاهزاده فاضلی، رئیس مرکز ...