آرشیو روزانه

۱۳۹۵/۰۲/۱۳

“ﺟﺎﯾﺰه ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﺣﻔﻆ ﺗﻨﻮع زﯾﺴﺘﯽ”

تهیه و تنظیم: سمیرا کهک- ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن ﺗﻨﻮع زﯾﺴﺘﯽ ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎري ﻧﻬﺎدﻫﺎي ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺘﯽ دﯾﮕﺮ در ﻧﻈﺮ دارد ﺗﺎ به داﻧﺸــﻤﻨﺪاﻧﯽ ﮐﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎي مهم و اثرگذاری در راستای ﺣﻔﻆ و اﺳــﺘﻔﺎده ﭘﺎﯾﺪار از ﺗﻨﻮع زﯾﺴﺘﯽ انجام داده‎اند، ﺟﻮاﯾﺰي اﻫﺪا ﮐﻨﺪ. بورالیو فریرا دسوزا، دبیر اجرایی کنوانسیون تنوع زیستی، گفت: جایزه MIDORI یک جایزه منحصر به فرد…