آرشیو روزانه

۱۳۹۵/۰۶/۲۳

کمیسیون کشاورزی نظر مراجع علمی را مورد توجه قرار دهد!

اعتماد - اظهارات رييس كميسيون كشاورزي در قطعيت ممنوعيت محصولات تراريخته البته پرسش‌هاي پرشماري را متبادر مي‌كند. متاسفانه و به‌خصوص در يكساله اخير نقد و مخالفت با فناوري‌هاي بيوتكنولوژي گياهي به‌طور زودرس و با فضاسازي‌هاي نگران‌كننده و چه بسا جهت‌دار، راه به ميان جامعه غير متخصص برده است. چنين نشت زودهنگامي و با توجه…