آرشیو روزانه

۱۳۹۵/۰۹/۱۵

آغاز به کار همزمان سیزدهمین اجلاس متعاهدین کنوانسیون تنوع زیستی، هشتمین اجلاس متعاهدین پروتکل ایمنی زیستی کارتاهنا و دومین اجلاس متعاهدین پروتکل نا گویا در شهر کنکون مکزیک

سمیرا کهک* - برای اولین بار است که سه اجلاس متعاهدین کنوانسیون تنوع زیستی، هشتمین اجلاس متعاهدین پروتکل ایمنی زیستی کارتاهنا و دومین اجلاس متعاهدین پروتکل نا گویا به صورت همزمان و طی دو هفته برگزار می شوند.در این اجلاس هیئت بلند پایه ای از جمهوری اسلامی ایران نیز در آن حضور دارند. ریاست هیئت ایرانی شرکت کننده در…