آرشیو روزانه

۱۳۹۵/۰۹/۱۸

حضور مقتدرانه ایران در هشتمین اجلاس متعاهدین پروتکل ایمنی زیستی کارتاهنا و دومین اجلاس متعاهدین پروتکل ناگویا

سمیرا کهک* - بر اساس جدیدترین گزارش که در خلال برگزاری همزمان سیزدهمین اجلاس متعاهدین کنوانسیون تنوع زیستی، هشتمین اجلاس متعاهدین پروتکل ایمنی زیستی کارتاهنا و دومین اجلاس متعاهدین پروتکل ناگویا ارائه شده است، کشورهای جهان 187 نفر را به‌عنوان متخصص ایمنی زیستی معرفی کرده‌اند که در بین اینها 40 درصد را زنان و 60 درصد را…