آرشیو روزانه

۱۳۹۵/۰۹/۲۱

زیست فناوری نوین و تولید سوخت توسط باکتری‌ها

پونه پورامینی* - زیست فناوری استفاده از منابع، هدایت سرمایه گذاری‌ها را به گونه ای تغییر میدهد که با نیازهای حال و آینده سازگار باشد و به پنج نیاز اساسی شامل حفاظت و توسعه، تامین نیازهای اولیه زیستی انسان، دست‌یابی به عدالت اجتماعی، خودمختاری و تنوع فرهنگی و حفظ یگانگی اکولوژیکی را پاسخ گوید. زیست فناوری پیشرفتی است که…