آرشیو روزانه

۱۳۹۶/۰۲/۱۳

فناوری در کشاورزی و بحران امنیت غذایی

پونه پورامینی*- گیاهان تراریخته دارای ساختار ژنتیکی بهبود و یا اصلاح شده از طریق مهندسی ژنتیک می‌باشند. این اصلاح معمولا در جهت بهبود مقاومت گیاه به برخی آفات یا بیماری‌های گیاهی و برای بهبود عملکرد گیاه و بهره‌وری کشاورزی صورت می‌گیرد. هدف از مهندسی ژنتیک در گیاهان، انتقال یک یا چند ژن مفید به گیاه است که یک ویژگی…