آرشیو روزانه

۱۳۹۶/۰۶/۱۳

بیوتکنولوژی باید به کمک رفع بحران آب بیاید

معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست کشور با بیان اینکه آب در آینده نزدیک تنها مساله ای است که منافع ملی و پایداری کشوررا به شدت تهدید می کند، گفت: در این میان بیوتکنولوژی باید به کمک رفع این بحران بیاید.