آرشیو روزانه

۱۳۹۶/۱۰/۲۰

پروتئین بی.تی

گفته شده باقیمانده پروتئین بی.تی در محصولات تراریخته به ویژه برنج تراریخته ایرانی که در مرحله صدور مجوز تولید قرار دارد زیانبار است.