آرشیو روزانه

۱۳۹۸/۰۵/۱۴

مدرسه تابستانی سرطان

انجمن علمی دکتری پیوسته بیوتکنولوژی دانشگاه تهران در نظر دارد برنامه‌ای سه روزه با عنوان "مدرسه سرطان" را در این دانشگاه برگزار کند.