آرشیو روزانه

۱۳۹۸/۰۶/۰۸

امروز کار علمی جهاد دانشمندان کشور است

رییس انجمن ایمنی زیستی ایران در آستانه سومین همایش بین‎ المللی و یازدهمین همایش ملی بیوتکنولوژی گفت: دستاوردهای پژوهشگران عرصه بیوتکنولوژی کشاورزی آن گونه که شایسته است به منصه ظهور نرسیده است