بایگانی برچسب

تررایخته

برنامه ریزی استراتژیک برای تولید گیاهان تراریخته در ایران بر اساس نظر خبرگان استان کرمان

در این قسمت از معرفی مقالات مربوط به مهندسی ژنتیک و محصولات تراریخته به مقاله "برنامه ریزی استراتژیک برای تولید گیاهان تراریخته در ایران بر اساس نظر خبرگان استان کرمان" با نویسندگی فاطمه باقی زاده، سمیه امیرتیموری، محمدرضا زارع مهرجردی، مریم ضیاءآبادی پرداخته ایم. در ادامه چکیده مقاله آمده است. امروزه در سطح جهانی،…