بایگانی برچسب

مرگ و میر کودکان

مرگ و میر کودکان

گفته شده کشت سویای تراریخته در استان چاکو آرژانتین موجب مرگ و میر کودکان شده است.