آرشیو روزانه

۱۳۸۹/۰۸/۰۱

شورای ملی ایمنی زیستی مالزی اولین مجوز آزمایش مزرعه‌ای پشه‌های تراریخته را صادر کرد

شورای ملی ایمنی زیستی مالزی اولین تصمیم خود در خصوص موافقت با اجرای آزمایش مزرعه‌ای برای رهاسازی پشه‌های نر تراریخته را اعلام کرد. رئیس این شورا که به طور همزمان عهده دار وزارت محیط زيست و منابع طبیعی نیز هست٬ اعلام کرد كه این شورا تصمیم گرفته است تا مجوز را با شرایط و ضوابطی به موسسه تحقیقات دارویی (IMR) اعطا کند.