آرشیو روزانه

۱۳۹۰/۰۷/۲۲

قطع بی رویه درختان شهر کویری کرمان !

"نارونها ایستاده می میرند" این عنوان خبری است که اخیراً تمامی خبرگزاری‌ها به آن پرداخته‌اند. در حالی فضای سبز کرمان هم اکنون از لحاظ کمی و کیفی از وضعیت مطلوبی برخوردار نیست که ...