آرشیو روزانه

۱۳۹۰/۱۰/۲۲

بدون شرح!!!

(قاچاق 50محصول تراریخته به کشور/ تهدید ژنتیکی برای ایران) این عنوان خبری است که چندی پیش توسط خبرگزاری مهر منتشر شد. محمدجواد محمدی زاده در گفتگو با خبرنگار مهر، به اقدامات شورای ایمنی زیستی در این زمینه اشاره کرد و افزود...

«شنگول» و «منگول» ناجی بیماران هموفیلی می شوند!

مهر: مسئول آزمایشگاه مزرعه رویان جهاد دانشگاهی از تایید بیان ژن فاکتور 9 انعقادی انسانی در شیر بزهای تراریخته شنگول و منگول خبر داد و گفت: با انجام مراحل خالص سازی پروتئین از شیر، در نهایت بیان پروتئین فاکتور 9 انعقادی در شیر شنگول تایید شد.