آرشیو روزانه

۱۳۹۱/۰۲/۰۲

انتخاب نمایندگان گروه‌های مختلف انجمن‌های علمی برای ارتباط با مجلس شورای اسلامی

در برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران نسبت به مشارکت انجمن‌ها در تصمیم‌سازی و مدیریت کشور تاکید شده است. در این خصوص سامانه هم‌اندیشی تشکل‌های غیر‌دولتی ایران به‌‌ منظور نهادینه کردن نقش مشورتی...