آرشیو روزانه

۱۳۹۱/۰۳/۱۶

برخی بانک‌های ژن را ملک طلق خود می‌دانند

گفتگو: نغمه عبیری – با توجه به دستاوردهای اخیر مرکز ملی ذخایر ژنتیک و زیستی ایران و برای آشنایی بیشتر با این مرکز، مرکز اطلاعات بیوتکنولوژی ایران (IRBIC)، مصاحبه‌ای اختصاصی را با دکتر سید ابوالحسن شاهزاده فاضلی رئیس این مرکز انجام داد.