آرشیو روزانه

۱۳۹۱/۰۶/۰۱

تاثیر مثبت پروتئین Cry1Ab بر روی رشد وتولید مثل سوسک شکارگر

ترجمه: نغمه عبیری- بلن لامبیرس دانشمند دانشگاه de Lleida و همکارانش اثر تغذیه یک نوع سوسک شکارچی (Orius majuscules) از ذرت تراریخته Bt (مقاوم به آفات) و طعمه علفخوار تغذیه شده با Bt را بر روی تولیدمثل و مراحل پورگی این سوسک بررسی کردند.