آرشیو روزانه

۱۳۹۱/۰۷/۰۸

برنامه جانبی بازدید از مزارع پنبه تراریخته

تهیه وتنظیم: نغمه عبیری- در سال 2011 بیش از 10 میلیون هکتار پنبه تراریخته حاوی ژن Bt توسط هفت میلیون کشاورز در هند کشت شده است. درحالیکه کمتر از دو روز به شروع ششمین اجلاس پروتکل ایمنی زیستی کارتاهنا در حیدرآباد هند فرصت باقیست٬ سرویس بین‌المللی دستیابی و استفاده از بیوتکنولوژی کشاورزی (ISAAA) و نهضت پژوهشگران و…

هم‌افزایی بردارهای موازی

این عنوان مطلبی است که در سرمقاله شماره شهریور ماه نشریه دوماهانه انجمن ایمنی زیستی ایران منتشر شده است. متن کامل این سرمقاله درادامه آمده است و فایل کامل این نشریه برای اعضای انجمن ایمنی زیستی ارسال شده است.