آرشیو روزانه

۱۳۹۱/۰۹/۲۰

دکتر جلالی: تامین امنیت غذایی با استفاده از مهندسی ژنتیک

دکتر جلالی رئیس انجمن ژنتیک کشور از دانشمندان صاحب نام و صاحب آوازه کشور و از متخصصین متعهدی است که در دوره اخیر بسیار مورد بی‌مهری قرار گرفته است. وی نه تنها مورد وثوق جامعه ژنتیک کشور است بلکه با توجه به شخصیت فردی و تعهد ملی مورد وثوق انجمن‌های علمی ایمنی زیستی، بیوتکنولوژی و ...