آرشیو روزانه

۱۳۹۱/۱۱/۰۸

ورزش شما را باهوشتر می‌کند.

ترجمه و تنظیم: نغمه عبیری- پژوهشگران ادعا می‌کنند که بلند شدن از روی مبل و انجام حرکات ورزشی شما را باهوشتر و سالمتر می‌کند. پژوهشگران کانادایی درموسسه قلب مونترال و موسسه سالمندان دانشگاه مونترال یک گروه شش نفره کم تحرک٬ میانسال و دارای اضافه وزن را ...