آرشیو روزانه

۱۳۹۲/۰۱/۳۰

سم باقیمانده در خیارهای استان 3.5 برابر متوسط جهانی

عصر دنا- به اعتقاد نگارنده، استمرار مقابله فراقانونی با توليد محصولات تراريخته که بی‌نياز از مصرف سموم شيميايی هستند موجب تزريق سموم آندوسولفان و ديازينون در سبد غذايي مصرف کنندگان ايرانی شده است. بر اساس پژوهش منتشر شده در شماره دوم مجله مهندسی ژنتيک و ايمني زيستی که مورد تاييد وزارت علوم است، ميزان باقيمانده سم در…