پیشنهاد انجمن‌های علمی به دکتر روحانی: دست همکاری علمی ایران را به سوی جهان دراز کنیم.

انجمن‌های علمی طی نامه‌ای متنی را به دکتر روحانی پیشنهاد کردند تا در سخنرانی خود در مجمع عمومی سازمان ملل متحد بگنجاند. این متن به شرح زیر است. متن پیشنهادی پنج انجمن علمی ایمنی زیستی، علوم زراعت و اصلاح نباتات، بیوتکنولوژی، ژنتیک و فیزیولوژی گیاهی ایران جهت ...