آرشیو روزانه

۱۳۹۲/۱۰/۰۴

ادامه خانه‌تکانی در مدیریت بیوتکنولوژی کشور

به دنبال عزل دکتر سیدی معاون پژوهشی معاونت علم و فناوری، کاهش اختیارات دکتر خیام نکویی و تقویت شایعه عزل قریب‌الوقوع وی از معاونت علم و فناوری و عزل دکتر صاحبقدم لطفی از ریاست ستاد توسعه زیست‌فناوری اکنون زمان تحول اساسی دیگری در حوزه مدیریت بیوتکنولوژی کشور فرا رسیده است...