آرشیو روزانه

۱۳۹۳/۰۳/۰۷

شیمی‌دانان مولکول‌هایی با قابلیت کنترل رفتار باکتری‌ها طراحی کردند.

شیمی‌دانان دانشگاه سیراکوس آمریکا به روش‌هایی دست یافتند که افق‌‌های جدیدی در برابر شناخت و کنترل رفتار باکتری‌ها ایجاد کرده است؛ خبر خوبی که می‌تواند راهگشای مقابله با آلودگی‌ها و بیماری‌های باکتریایی بدون ایجاد مقاومت دارویی ...