بررسی واریانت‌ ژن‌های تولید مثلی و عملکردی اسب کاسپین با استفاده از آنالیز بیوانفورماتیک ژنوم

تهیه و تنظیم: بنفشه درویش‌روحانی- بابک عارف‌نژاد در جلسه دفاع از رساله دکترای خود گفت: "اسب کاسپین بیشترین همانندی چند شکلی نوکلئوتیدی را با اسب کردی و اصیل ایرانی دارد". وی که متخصص فيزيولوژي از دانشگاه تهران است به شناسایی و بررسی در مورد واریانت‌ ...