آرشیو روزانه

۱۳۹۴/۰۴/۱۰

شرکت مرجع ملی ایمنی زیستی کارتاهنا جمهوری اسلامی ایران در وبینار هماهنگی دستگاه‌های بین‌المللی با موضوع ایمنی زیستی

تهیه و تنظیم: سمیرا کهک- پس از تعیین مرجع ملی ایمنی زیستی کارتاهنا توسط وزیر جهاد کشاورزی در خرداد ماه سال 1393، این مرجع در عرصه‌های ملی و بین‌المللی فعالیت‌های خود را شدت بخشید. این مرجع با فعالیت‌های خود سعی دارد تا ...