آرشیو روزانه

۱۳۹۵/۰۴/۲۸

دانش بنیان‎ها عامل رشد ایران در دهه آینده

ایران- صنایع مربوط به انقلاب‎های صنعتی اول و دوم، صنایع سنگین محسوب می‎شوند و با ایجاد ارزش افزوده عمدتاً ضربات مهلک و ویرانگری به طبیعت وارد می‎کنند. اگر چه این صنایع طی 2 سال اخیر در صنعتی شدن برخی کشورها نقش اساسی داشتند اما در دهه‎های اخیر و با بروز انقلاب‎های صنعتی جدید و ایجاد صنایعی با ارزش افزوده بسیار فراوان،…