آرشیو روزانه

۱۳۹۵/۰۸/۱۹

مخالفت های بی پایه و اساس علمی با فناوری تراریخته تا کجا؟

مرکز اطلاعات بیوتکنولوژی ایران - با گذشت یک ماه از طرح پیشنهاد دکتر قره‌یاضی، رییس انجمن علمی ایمنی زیستی و استاد تمام پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی برای برگزاری مناظره با حجت‌الاسلام کشوری که خارج از حیطه درسی و مطالعاتی خود درباره سلامت محصولات تراریخته اظهار نظر کرده‌، وی از برگزاری این نشست خودداری کرده است و ترجیح…

مخالفت های غیر علمی با فناوری تراریخته تا کجا؟

مرکز اطلاعات بیوتکنولوژی ایران - با گذشت یک ماه از طرح پیشنهاد دکتر قره‌یاضی، رییس انجمن علمی ایمنی زیستی و استاد تمام پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی برای برگزاری مناظره با حجت‌الاسلام کشوری که خارج از حیطه درسی و مطالعاتی خود درباره سلامت محصولات تراریخته اظهار نظر کرده‌، وی از برگزاری این نشست خودداری کرده است و ترجیح…