آرشیو روزانه

۱۳۹۵/۰۹/۰۲

قوانین حفاظت از تنوع زیستی نباید به مانعی بر سر راه پیشرفت و رشد کشاورزی در کشورهای در حال توسعه تبدیل شود.

نارندرا مودی، نخست وزیر هند در اولین کنگره تنوع زیستی ـ کشاورزی با تأکید بر ضرورت استفاده از فناوری در بهبود ارقام زراعی گفت: میلیون‌ها نفر در جهان با گرسنگی، سوءتغذیه و فقر مبارزه می‌کنند و استفاده از علم و فناوری برای مقابله با این معضلات ضرورت دارد اگرچه همزمان توسعه پایدار و تنوع زیستی نیز مورد توجه است. وی با…