آرشیو روزانه

۱۳۹۶/۰۵/۰۷

لابی واردات، مانع بزرگ تجاری سازی فناوری

دکتر بهزاد قره یاضی، رئیس امور تحقیقات و فناوری سازمان برنامه و بودجه کشور، در گفت و گو با علمنا به مسائل گوناگون مالی پژوهش و فناوری در کشورپرداخته است. جدول ۱۴، جدولی اختصاصی برای افزیش بودجه پژوهشی کشور بود که جهت تحقق منویات مقام معظم رهبری و سیاست های کلی علم و فناوری تنظیم شد. سازمان برنامه و بودجه در سال ۹۴ پس…