آرشیو روزانه

۱۳۹۶/۰۵/۱۱

تولید ملی محصولات تراریخته، دریچه ای به شکوفایی اقتصاد کشاورزی

برخی مخالفان زیست فناوری ادعا می کنند دستیابی به فناوری نوین و تکنولوژی تولید محصولات تراریخته در داخل کشور به اقتصاد ایران ضربه وارد می کند! در پاسخ به این افراد باید گفت که توسعه فناوری و تولید قانونمند فرآورده های بیوتکنولوژی در داخل کشور تنها به اقتصاد جریاناتی آسیب می زند که منافع شان در تداوم و افزایش واردات است.…