آرشیو روزانه

۱۳۹۶/۰۵/۱۲

کدام دیدگان از درخشش بانوان ایرانی آزرده شدند؟

وقتی آوازه موفقیت زنان سرزمینم گوش اجانبی را که گاه پوستین میهن پرستی به تن دارند، کر می‌کند آن را ابوعطایی گوش‌خراش می‌خوانند. او کیست که وقتی بانوان ایرانی با چیرگی بر موانع ساخته خناسان در مسیر تعالی کشور، استوار گام بر می‌دارند بی‌شرمانه آنها را به فواحش تشبیه کرده است. هنگامی که بر این بی‌عفتی خرده گرفتند عذر…