آرشیو روزانه

۱۳۹۶/۰۵/۲۴

علم و فناوری نباید در گرداب مجادلات جناحی اسیر شود

سرنوشت بیوتکنولوژی گیاهی و فناوری های مهندسی ژنتیک در کشورمان در جریان مخالفت با فرآورده های آن در دو سه ساله اخیر به طرز پرسش آمیزی راه به مجادلات جناحی و حاشیه های فراوان برده است. حاشیه هایی که گاه حتی در کانون قانونگذاری و مجلس هم از این فرآورده ها همچون مواد مخدر و مشروبات الکلی یاد و حکم به ممنوعیت می کنند. چنین…