آرشیو روزانه

۱۳۹۶/۰۷/۰۷

” با فناوری دیروز نمی توان جمعیت فردای جهان را تغذیه کرد”

توسعه کشاورزی پایدار با توجه به در نظر گرفتن جمعیت در حال افزایش، نیاز روز افزون برای تامین غذا، خسارت وارد شده به محیط زیست و بهره برداری بیش از حد از منابع طبیعی، از مقوله های بسیار مهم در دنیای کشاورزی امروز است. استفاده از زیست فناوری به عنوان راه حلی برای توسعه پایدار کشاورزی و تامین امنیت غذایی مطرح شده است.