آرشیو روزانه

۱۳۹۶/۰۷/۱۱

ممانعت از کشت محصولات تراریخته اخلاقی نیست

نایب رییس کمیته اخلاق زیستی کمیسیون ملی یونسکو در نشست تخصصی نقش ادیان در تبیین ارزش های اخلاقی با تاکید بر تایید فناوری مهندسی ژنتیک و محصولات تراریخته توسط مراجع عظام و علمای سایر ادیان الهی تاکید کرد محروم کردن کشور از فناوری های نوین عملی غیر اخلاقی است.