آرشیو روزانه

۱۳۹۸/۱۰/۲۱

اعتراض انجمن های علمی در مورد عدم توجه به بومی سازی و تولید داخلی محصولات تراریخته

وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی و سازمان حفاطت محیط زیست ایمنی پنبه تراریخته را از لحاظ سلامت انسان و محیط زیست به تایید رسانده است و دلیل معطلی وزارت جهاد کشاورزی جهت صدور مجوز به این محصول مشخص نیست.