آرشیو روزانه

۱۳۹۸/۱۱/۲۹

تشخیص جهش های ژنتیکی با راهکاری فناورانه

محققان کشور راهکاری ارائه دادند تا به کمک چند قطره خون بتوان جهش‌های ژنتیکی افراد را تشخیص داد. با این وجود فرد تنها با یک آزمایش به اطلاعات نهفته در تمامی ژن‌های خود دست می یابد.