آرشیو روزانه

۱۳۹۲/۰۹/۲۶

احمدی‌نژاد تولید محصولات تراریخته را به نابودی کشاند

آفتاب- مدیران وزارت جهاد کشاورزی و محیط زیست در دولت احمدی نژاد سعی داشتند قانونی مصوب کنند که استفاده از محصولات تراریخته ممنوع شود و انگیزه آن نیز به مدیریت وزارت جهاد که عامل اصلی بازدارندگی توسعه کشاورزی و مهندسی ژنتیک بوده، برمی‌گردد.