بایگانی برچسب

برگ مصنوعی

پیشرفت در تولید برگ مصنوعی

کاری که طبیعت بدون زحمت از طریق فتوسنتز انجام می‌دهد، برای دانشمندانی که سعی می‌کنند آنرا با عنوان برگ مصنوعی شبیه‌سازی کنند کاری بس دشوار است.