آرشیو

دم

تراریخته و قضاوت‌ها

شدت گرفتن هجمه علیه فناوری مهندسی ژنتیک با نزدیک شدن به تولید ملی محصولات تراریخته تازگی ندارد.اما آنچه این بار بیش از گذشته اعتراض دانشمندان و علما را در پی داشته ادعاهای مضحک و خرافی علیه این فناوری است.