آرشیو

فاطمه عزیزآبادی فراهانی

فراخوان جذب واحدهای فناور بیوتکنولوژی

فراخوان جذب طرح‌های فناورانه برای استقرار در مرکز رشد «بیوفناوری، اصلاح ژنوم‌های جانوری و گیاهی، توسعه وکتورهای نوترکیب و نانوفناوری» دانشگاه آزاد اعلام شد.