بایگانی برچسب

فریدون مهبودی

تولید ملی مایه تهدید واردات

استاد انستیتو پاستور ایران گفت: واردکننده ها برای جلوگیری از تهدید منافع خود، تولید کننده ها را به تخلف و دزدی متهم می کنند.